War Child lanserar rapport om psykisk hälsa och psykosocialt stöd på global nivå

27 juni 2023

War Child Sweden_rapport_mhpss_230627
I samband med Almedalsveckan 2023 släpper War Child rapporten "Mental hälsa – Sverige, Europa och globalt". Rapporten presenterar resultatet av en enkätundesökning med syftet att undersöka hur civilsamhället kan främja psykisk hälsa och psykosocialt stöd på global nivå, med särskild tonvikt på EU:s roll

I samband med det svenska ordförandeskapet i EU januari - juni 2023 genomförde War Child Sverige en undersökning för att undersöka hur svenska aktörer bättre skulle kunna bidra till utvecklingen av den globala MHPSS-agendan. Undersökningen genomfördes i mars 2023 av War Child för att undersöka hur civilsamhället kan främja psykisk hälsa och psykosocialt stöd (MHPSS) på global nivå, med särskild tonvikt på EU:s roll.

Syftet med undersökningen var att öka medvetenheten och engagemanget i MHPSS-agendan bland relevanta intressenter. 61 svar lämnades in på enkäten från olika delar av det civila samhället, den offentliga och privata sektorn, den akademiska världen och andra aktörer.

Med tanke på det ökande antalet människor som påverkas av konflikter och kriser runt om i världen underströk resultaten det växande intresset för den globala MHPSS-agendan och nödvändigheten av att inkludera komponenter för psykisk hälsa i den globala hälsopolitiken. För att förbättra förståelsen och expertisen inom MHPSS betonades att samarbete mellan organisationer i det civila samhället och den offentliga sektorn är avgörande. Vikten av tidiga åtgärder och föräldrastöd för att ta itu med frågor om psykisk hälsa och psykosocialt stöd framhölls. För att det civila samhällets information och erfarenheter ska kunna utnyttjas i EU:s beslutsprocess ansågs det viktigt med tillräcklig finansiering för samordning, forskning och plattformar för kunskapsutbyte.

Sammanfattningsvis belyser denna studie betydelsen av det civila samhällets bidrag till att främja MHPSS-agendan på global nivå, särskilt i samband med EU. Den betonar vikten av samarbete, tidiga insatser och ett rättighetsbaserat tillvägagångssätt för MHPSS med framtidens högsta prioritet som välfärd för ungdomar och barn. Baserat på resultatet av studien föreslår War Child Sverige fem rekommendationer för framtida åtgärder.

Här kan du läsa rapporten.