Tidö-avtalet är ett svek mot barnen

18 oktober 2022

Boy sitting in front of old building looking into the camera | War Child
War Child Sverige har som uppdrag att stötta barn och unga med erfarenhet av krig, konflikt och migration. Vårt arbete utgår alltid från barnkonventionen.

Tidö-avtalet är ett svek mot vår målgrupp, där kollektivt skuldbeläggande och en kortsiktig agenda för komplexa problem får sätta dagordningen.

I vårt Sverige-arbete möter vi barn och ungdomar som är starka och modiga men som också behöver stöd. Många har flytt till Sverige, inte sällan genom att gå från länder tusentals mil bort. För att få en bra start i sitt nya land behöver de stöd och verktyg för att lära sig svenska, få kunskap om vilka normer och värderingar som styr det svenska samhället och för att förstå vilka rättigheter de har. 

Många av de barn och ungdomar vi möter är nu rädda och mår dåligt över hur Tidö-avtalet kommer att påverka deras vardag. 

Vi på War Child Sverige är oroliga över hur många av de förslag som läggs fram i avtalet kommer ha omfattande påverkan för målgruppens psykiska hälsa och möjlighet att få ett fungerande liv i Sverige. Detta gäller inte minst den kraftiga begränsningen av rätten till familjeåterförening och anhöriginvandring, och möjligheten att få permanent uppehållstillstånd. Vi ser också med oro på förslaget att i högre utsträckning använda transitcenter under asylprocesser. Vi ser inte något annat resultat än att en redan sårbar målgrupp, som behöver stöd och skydd, kommer bli ännu mer utsatt.

Lika oroade är vi över beskedet om att biståndet sänks. Det är en åtgärd som kommer drabba de mest utsatta i världen – inte minst barn och unga. Just nu upplever världen stora kriser och konflikter och för många människor är biståndet oumbärligt. Dessutom sänder vårt lands regering signaler som visar på att vi inte längre skulle ha råd med enprocentsmålet, något som allvarligt skadar arbetet mot fattigdom och påtvingad migration i stort.