Ny publikation lyfter behovet av samarbete kring psykisk hälsa inom biståndet

6 december 2021

War Child Sweden_MHPSS skrift_211206
Psykisk hälsa har länge varit lågprioriterat inom biståndet. Senare tids forskning visar dock att det är avgörande med psykosocialt stöd för att utvecklingsinsatser ska bli effektiva och långsiktigt hållbara. En ny skrift belyser vikten av samarbete kring psykisk hälsa inom biståndet.
“Internationell forskning visar att det är kostnadseffektivt och skapar långsiktighet att satsa på det psykosociala stödet i olika utvecklingsinsatser. Tyvärr har psykisk hälsa kommit lite i skymundan tidigare, men vi ser idag ett ökat intresse. För att kunna möta det intresset måste vi som är aktiva inom det området samarbeta bättre."
Peter Brune, generalsekreterare War Child Sverige

Skriften

Det är Nätverket för global psykisk hälsa som, tillsammans med barnrättsorganisationen War Child, ger ut den nya skriften ’Psykisk hälsa – en rättighetsfråga’. Skriften gör en genomgång av definitioner och hur psykisk hälsa och psykosocialt stöd måste ses som en helhet. Den ger också konkreta åtgärdsförslag på hur området kan stärkas. Just ökat samarbete mellan de olika aktörerna som är verksamma inom området efterfrågas. Skriften presenteras på Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg 7 december.

“Tyvärr ser vi idag en negativ trend vad gäller den psykiska hälsan och då behövs det insatser från en bredare aktörskrets. Detta är särskilt relevant i låginkomstländer. Där kommer MHPSS (Mental Health and Psychosocial Support) som koncept in på ett mycket relevant sätt. Inte minst viktigt är det preventiva perspektivet, genom tidiga insatser kan man använda begränsade resurser på ett sätt så att det gynnar så många som möjligt."
Anders Nordström, ambassadör för global hälsa på utrikesdepartementet

’Psykisk hälsa – en rättighetsfråga’ fokuserar på hur man kan arbeta mer holistiskt med psykisk hälsa och hur olika aktörer kan arbeta för att främja ett sådant mål. Civilsamhälle, myndigheter, akademi och de privata aktörerna har alla viktiga roller att spela.

“Vi anser att det är ett enormt viktigt område för utvecklingen inom global psykisk ohälsa. Vi tror att vi kan fylla ett tomrum med denna skrift då det hittills funnit väldigt lite sammanfattat på svenska. Vi hoppas att den kan vara till stor nytta för många som verkar inom området och att den kan sporra framtida utveckling."
Erica Mattelin, ordförande för Nätverket för global psykisk hälsa

Läs skriften

Du hittar skriften under 'Publikationer' eller genom att klicka här


För mer information kontakta:

Peter Brune
Generalsekreterare War Child
peter.brune@warchild.se
072-253 00 82