Livsviktigt stöd till barnen på Västbanken

23 augusti 2022

Girl in Gaza in the aftermath of the bombings in May 2021
Barn i Palestina lider av nya nivåer av depression och ångest. Men på grund av en mängd olika faktorer lider de flesta i tystnad. För att förhindra att barn faller mellan stolarna har War Child utvecklat ett stödprogram som nu finns i 100 skolor på Västbanken.

Fyra av fem barn

Efter femton år av våld och blockad syns stor påverkan på barns psykiska hälsa. Bara i Gaza säger fyra av fem barn att de lever med depression, sorg och rädsla. Eftersom föräldrarnas och vårdnadshavarnas välbefinnande också försämras och psykisk hälsovård praktiskt taget inte existerar, krymper de strukturer som skyddar barnen snabbt. 

Genom ReachNow, vårt nya, evidensbaserade program, ger War Child samhällen verktygen för att förhindra att barn inte får det stöd de behöver.

Låg kostnad, stor effekt

Att åstadkomma mycket med lite resurser låter lovande – men hur fungerar det? Programmet bygger på ett enkelt verktyg, ett dokument med en fallstudie och ett beslutsschema. Fallstudien illustreras genom en rad berättelser som visar vanliga exempel på barn som upplever psykisk ohälsa. Utbildade kommunala förmedlare använder verktyget för att identifiera barn som de anser vara i behov av psykologiskt stöd. En mer djupgående bedömning genomförs sedan av vårdspersonal utbildade inom psykisk hälsa. På Västbanken används denna metod, som är billig och har stor effekt, av lärare i skolmiljöer.

Children in one of West Bank's schools while participating in War Child's TeamUp

Samhällets gatekeepers

Nour, som har mer än 10 års erfarenhet som inom yrket, en av dessa lärare. Hon arbetar på en grundskola på Västbanken. Tidigare hänvisade hon barnet till den interna rådgivaren om hon såg ett avvikande beteende i klassrummet. Eftersom hon var osäker på hur hon skulle göra tvekade hon ofta och anförtrodde sig åt sina lärarkollegor utan att ta hänsyn till elevens privatliv.  

Hon tyckte också det var svårt att se mer subtila varningssignaler, som till exempel “ett barn som drar sig undan från aktiviteter eller är ovanligt lugnt”, eftersom hon inte tänkte att dessa beteenden kunde vara potentiella symtom.  

Nu ser Nour sitt klassrum i ett helt nytt ljus. "Plötsligt kunde jag skilja mellan beteendemässiga och känslomässiga indikatorer på oro”, säger hon. “Och inte avskriva barnen som ‘problemelever’ som vill ställa till med problem”.

“Jag fick också viktig kunskap om de praktiska förfaranden som jag måste följa efter att ha identifierat ett barn som behöver stöd.”

Klyftan i behandlingen av psykisk ohälsa

Med stöd av dessa gatekeepers har War Child – tillsammans med en partnerorganisation med lokala experter på psykisk hälsa – lyckats identifiera 403 barn i 100 skolor i hela regionen. Fem av dessa barn hänvisades senare till specialiserade tjänster.

“De flesta av de barn som identifieras med hjälp av verktyget får någon form av psykologiskt stöd”, säger Myrthe van den Broek, ansvarig forskare. “Vi har dock fortfarande utmaningar i remissmekanismerna på grund av den begränsade förmågan att följa upp fallen”.

Trots att man utforskar nya sätt att säkerställa kvalitetsstöd är bristen på psykisk hälsovård och mänsklig kapacitet fortfarande ett stort hinder. De 2,7 miljoner människor som bor på Västbanken har ett begränsat antal psykologer till sitt förfogande. 

Three girls surrounded by destruction in Gaza following the bombings in May 2021

“Vi arbetar för närvarande med att införa metoden i Ukraina, Uganda och på andra platser. Men för att kunna göra det måste vi ta itu med denna enorma vårdklyfta. I slutändan kräver detta finansiering. Och mycket mer än de tre cent per person som för närvarande spenderas på psykisk hälsovård globalt sett."
Myrthe van den Broek