warchild

Libanon 

Fakta

  • Befolkning: 5,9 miljoner
  • Befolkning under 18: 2,3 miljoner
  • Barn drabbade av konflikt: 1,1 miljoner
  • Antal projekt vi driver: 6
  • Antal samarbetsorganisationer: 28
  • Antal deltagare under 18 år: 146 778
  • Antal deltagare över 18 år: 5 689 

Nationell kontext

Libanon har tagit emot den största andelen flyktingar per capita i världen. Av dessa är omkring 1,5 miljoner syrier, varav nästan hälften är barn, och 208 000 palestinier, som i huvudsak bor i något av landets flyktingläger.

Den här befolkningsökningen har haft stor påverkan på landets redan dåliga infrastruktur och svaga ekonomi, vilket skapat stora spänningar mellan libaneser och flyktingar. Omkring en och en halv miljon libaneser lever idag under fattigdomsgränsen och är i behov av humanitär hjälp.

Förhållandena för barn

Barn i Libanon växer upp i ett osäkert klimat. Minst 1,4 miljoner barn står inför hot som att separeras från sin familj eller att utsättas för fysiskt våld.

Omkring en tredjedel av syriska familjer har inte officiell flyktingstatus vilket gör att barnen till exempel inte har möjlighet att få utbildning. Mer än hälften (54 procent) av syriska barn och unga i Libanon går idag inte i skolan. Totalt har idag 1,2 miljoner barn i landet liten eller ingen tillgång till skolgång. Barnarbete och barnäktenskap utgör ytterligare hot mot barns välmående.

Vad gör vi? 

War Child finns på 40 platser i alla delar av Libanon och vi riktar oss mot både syriska, palestinska och libanesiska barn. För att kunna stötta barnen så mycket som möjligt kombinerar vi psykosocialt stöd, skydd och utbildning. Vi lägger särskilt fokus vid att få in barn med funktionsvariationer i programmen. Dessutom stärker vi kunskapen och förmågorna hos våra lokala samarbetspartners.

Vi arbetar för att nå så många som möjligt genom våra program – även föräldrar och andra vuxna som är viktiga i barns liv.

Projekt

Tid att få vara barn 

Ett projekt som baseras på barnsäkra områden där barn kan leka, lära sig grejer och utvecklas i en säker miljö.

Back to the future

En enorm utbildningssatsning för barn på flykt från Syrien

Sport och humanitär hjälp

Ett projekt där vi genom fotbollsträningar och -matcher sammanför barn och unga från Libanons olika befolkningsgrupper.

Can’t Wait to Learn

Ett globalt projekt för att barn drabbade av krig och konflikt ska få utbilda sig oavsett var de bor. För att lära sig saker på ett roligt och effektivt sätt får barnen spela läroplansbaserade spel på surfplattor.

SHIELD – En skyddande miljö för tonåringar

Ett initiativ där utbildning, skydd och påverkansarbete används för att säkerställa att tonåringar skyddas från våld, övergrepp, exploatering och försummelse.

Caregiver Support Intervention

Projekt för att stärka föräldrars välmående och föräldraskapsförmågor för att på så sätt öka det psykiska välmåendet hos syriska barn.

Utbildningssatsning för utsatta barn

Initiativ för att ge 2500 utsatta barn under fem år möjlighet att gå i förskola.

 

Laddar..