Forskning och utveckling

Resultat från vår forsknings- och utvecklingsavdelning visar att barn inte bara mår bra av insatser inriktade på just dem, utan också av stöd från sin närmiljö. Därför är vårt arbete och vår forskning inte bara fokuserad på barnen, utan även viktiga vuxna i deras närhet.

Stötta barn i konfliktområden på flera nivåer

Hur ett barn utvecklas i en krigssituation avgörs till stor del av hens närmaste familj, vänner, lärare och samhället. Deras "ekosystem". För att stärka motståndskraften hos barn i konfliktområden och öka deras välbefinnande utvecklar vårt forskarteam därför ett system av insatser på olika nivåer. Detta helhetsgrepp stärker skyddsfaktorerna så mycket som möjligt och minskar riskfaktorerna.

Mali's TeamUp experience_War Child Uganda_190915

Barn i en konfliktområden har rätt till anpassat stöd

Foto: Jeppe Schilder

Familj och utbildning är avgörande

Krig kan få katastrofala konsekvenser för familjer. Barn kan skiljas från familjemedlemmar, tvingas fly och i värsta fall förlora föräldrar eller syskon. Förutom dessa direkta konsekvenser kan det vara extremt svårt för föräldrar att stötta sina barn på rätt sätt under och efter konflikten. Situationen kan också orsaka mycket stress och skapa en spänd hemmasituation.

Tillgången till utbildning är knapp i konfliktområden. Skolbyggnader, om de står kvar, är ofta stängda och många lärare har flytt från våldet. För barn kan det innebära förlorad tillgång till god utbildning vilket i sin tur påverkar deras framtid.

Burundian refugees in refugee settlement_War Child Uganda_190918

Vi ger stöd till barn i konfliktsituationer men också deras lärare, föräldrar och samhällen

Foto: Jeppe Schilder

Meisjes in opt bezette palestijnse gebieden - doen mee aan TeamUp - in een rij_War Child Palestina Gaza_191211

Vi stimulerar barns motståndskraft i krigssituationer

Foto: War Child

Evidensbaserade insatser

Barn har rätt till skydd, utbildning och annat stöd för att utvecklas och skapa en bättre framtid. Våra olika program fokuserar på en blandning av psykosocialt stöd, skydd och utbildning. I systemet av insatser fokuserar två program specifikt på barnskydd; de sju andra fokuserar främst på barns sociala miljö. Dessa program förbättras av med hjälp av specifika metoder för att förbättra tillgången och öka kvaliteten. Insatserna och metoderna är noggrant utvecklade, undersökta, testade och utvärderade innan de implementeras i större skala.

Så ger vi barn och deras omgivning i konfliktområden rätt stöd (engelskt tal, nederländsk textning)

Anpassat för varje barn: så här gör vi

Varje barn, varje familj och varje samhälle är olika och kräver ett lämpligt förhållningssätt. Så är fallet här i Sverige, men också i områden där det råder krig. Innan vi börjar vårt arbete i ett nytt område diskuterar vi noggrant situationen. Vi tittar på vilka program som passar och vilka som kan behöva anpassas. Dessutom undersöker vi vilka eventuella hinder som kan försvåra åtkomsten till programmen. Stigman eller diskriminering kan utesluta vissa grupper och måste åtgärdas. På så sätt försöker vi nå alla med ett lämpligt förhållningssätt.

Onderzoek War Child Research & Development team_19XXXX

Vårt forskningsteam ser till så att våra insatser är evidensbaserade

Foto: War Child